Lotosmind

Co učíme, to žijeme

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen jako „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb spolku Lotosmind, z.s., IČO: 07653212, se sídlem: Praha – Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 71187 a zastoupený Otakarou Svobodovou – Předsedkyní spolku (dále jen jako „Spolek“), a to včetně obchodů uzavřených s kupujícím prostřednictvím komunikace na dálka, např. za pomocí webových stránek Spolku.
 2. Klient je osobou mající zájem zakoupit od Spolku produkt nebo službu dle aktuální nabídky Spolku (dále jen jako „Klient“). Klientem může být fyzická osoba, právnická osoba i stát. Kde se v těchto všeobecných obchodních podmínkách hovoří o účastníkovi, jde zároveň o Klienta.
 3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Spolku a Klienta a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Klientem a Spolkem. Aktuální znění Podmínek je vždy přístupné na webové stránce Spolku.
 4. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 5. Spolek si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto Podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu, jsou součástí Kupní smlouvy, a proto mají přednost před ustanoveními Podmínek.

 

PRODUKTY A SUŽBAMI DLE TĚCHTO PODMÍNEK SE ROZUMÍ

 1. Vzdělávací akcí s osobní účastí se rozumí kurz (workshop), který je lektorován na živo a je k němu třeba osobní kontakt lektora s účastníkem.
 2. Vzdělávací akcí on-line se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace uložená na webovém rozhraní prodávajícího nejčastěji s přístupem pro kupujícího přes osobní heslo / kód. Přístup je poskytován zpravidla po dobu 12 měsíců od uhrazení kupní ceny.
 3. E-bookem (E-knihou) se rozumí textový soubor ve formátu pdf nabízený prostřednictvím webového rozhraní, který se nedodává na hmotném nosiči.
 4. Webinářem se rozumí kurz / přednáška (workshop) / informace poskytnutá v aktuálním živém vysílání s přístupem pomocí internetového připojení z webového rozhraní v pevně ohraničeném časovém období.
 5. Osobní konzultací se rozumí osobní schůzka s poskytovatelem konzultace po dobu předem dohodnutých hodin a to formou sezení nebo jinou dohodnutou formou. Jde o individuální přístup konzultanta ke kupujícímu. Osobní konzultaci nejsou přítomny další osoby.
 6. Poskytování audiovizuálního obsahu se rozumí zaslání předem objednaného audiovizuálního díla s obsahem blíže určeným v prodejním kanále Spolku s tím, že takový obsah je kupujícímu poskytován i k off-line použití. Příkladem může být např. meditační balíček, který obsahuje audio a video dílo.

 

OBJEDNÁVKA A OKAMŽIK UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Označení produktu nebo služby, popis jejich relevantních vlastností a cena jsou uvedeny na webové stránce Spolku. Cena je dále uvedena i před samotným potvrzením objednávky a je vždy uváděna včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
 2. Objednávku Klient provede zadáním povinných údajů do příslušného formuláře webového rozhraní Spolku a jejím následným potvrzením a odesláním Spolku (např. tlačítkem označeným slovy „Dokončit nákup“). Společně se zasláním objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil se Podmínkami a že s nimi souhlasí. Neseznámení se s Podmínkami z vůle Klienta nelze přičítat k tíži Spolku. Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech povinných údajů, který webový formulář označuje, jako povinné, vylučuje se přitom přijetí nabídky Spolku s dodatkem nebo odchylkou.
 3. Klient odpovídá za všechny údaje uvedené v objednávce, Spolek nemá povinnost vyplněné údaje ověřovat a případná chyba v jejich obsahu jde zcela k tíži Klienta.
 4. Po odeslání objednávky Klientem zašle Spolek Klientovi na e-mailovou adresu vyplněnou v příslušném formuláři e-mail potvrzující objednávku Klienta (dále jen jako „Potvrzující e-mail“). Součástí Potvrzujícího e-mailu jsou i všechny údaje potřebné pro platbu ceny objednaného produktu nebo služby.
 5. Kupní smlouva mezi Spolkem a Klientem je uzavřena okamžikem zaplacení kupní ceny způsobem blíže vymezeným v Potvrzujícím e-mailu Spolku (dále jen jako „Kupní smlouva“).
 6. Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud Klient za tuto cenu provedl objednávku, bude bez zbytečného odkladu požádán Spolkem o souhlas s cenou odpovídající běžnému standardu na trhu. V případě že Klient nevysloví svůj souhlas do 3 dnů ode dne, kdy ho Spolek o souhlas požádá není brána objednávka Klienta za potvrzenou a Kupní smlouva tak nebude uzavřena.
 7. Nezaplatí-li Klient kupní cenu do 7 dnů ode dne odeslání Potvrzujícího e-mailu, ruší se automaticky celá objednávka. Klient je však vždy oprávněn využít možnosti vytvořit objednávku novou. Na tuto objednávku se však budou vztahovat podmínky účinné k okamžiku potvrzení nové objednávky.
 8. U on-line produktů Spolek dodá produkt nebo službu bez zbytečného odkladu po platném uzavření kupní smlouvy tak, že k nim umožní Klientovi přístup a to formou zaslání přístupových údajů do členské sekce, zasláním odkazu s URL adresou, nebo zasláním unikátního odkazu, s jehož pomocí bude moci Klient obsah produktu nebo služby stáhnout do jeho zařízení.
 9. Podmínkami není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 10. Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v kupní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Kupní smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Kupní smlouvě ani projev učiněný po uzavření Kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Kupní smlouvy a Podmínek a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

 

ZPŮSOB ÚHRADY CENY PRODUKTU NEBO SLUŽBY

 1. Cenu produktu a/nebo služby a případné náklady spojené s dodáním produktu hradí Klient bezhotovostním způsobem blíže určeným v Potvrzujícím e-mailu.
 2. V případě platby převodem na účet je Klient povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. Pokud Klient neuvede správný variabilní symbol, nebude Spolek schopen poskytnout včas požadované plnění.

 

WEBOVÉ ROZHRANÍ A JEHO INFORMAČNÍ CHARAKTER

 1. Spolek neposkytuje Klientům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení webového rozhraní. Spolek neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Klientovi způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb webového rozhraní.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Je-li Klient spotřebitelem, má v souladu s § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí/dodání produktu nebo služby.
 2. Projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy musí být Spolku odeslán nejpozději 14. dne od jeho převzetí/dodání.
 3. Klient může odstoupit od Smlouvy i odesláním odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu Spolku info@lotosmind.cz, přičemž takový e-mail musí být datovaný a musí obsahovat alespoň oznámení o odstoupení od smlouvy, identifikaci Klienta (jménem, příjmením a e-mailovou adresou, s níž byla objednávka provedena), datum objednání a/nebo datum obdržení produktu/služby.
 4. Odstoupení lze provést i písemnou formou na adresu sídla Spolku uvedenou výše v Podmínkách, vždy s prohlášením, že Klient odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Klientovi bude následně zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu/služby.
 5. Klient však v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nemá právo od smlouvy odstoupit, pokud bys e jednalo o smlouvu
  1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Klient porušil jejich původní obal,
  2. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Práva a povinnosti Spolku a Klienta ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.
 7. Spolek odpovídá Klientovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Spolek odpovídá za to, že v době, kdy Klient zboží převzal či čerpal službu:
  1. má zboží či služba vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Spolek nebo výrobce popsal nebo které Klient může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží/služby a na základě reklamy prováděné Spolkem,
  2. se zboží/služba hodí k účelu, který pro jeho použití Spolek uvádí nebo ke kterému se zboží/služba tohoto druhu obvykle používá,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. zboží/služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 6 měsíční lhůty musí Klient své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.
 9. Klient můžete uplatnit svou reklamaci buď písemně na výše uvedenou adresu Spolku, nebo e-mailem na adrese info@lotosmind.cz. Při uplatnění práva z vadného plnění musí Klient popsat konkrétní vady zboží/služby, pro které je reklamuje. V souladu se zákonem rozhodujeme o reklamaci ihned po jejím úspěšném doručení, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se přitom nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Spolek se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 10. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy reklamace dojde Spolku.

REGISTRACE, UVÁDĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Klienta provedené na webové stránce Spolku může Klient přistupovat ke svému uživatelskému účtu. Takovémuto Klientovi je zřízen uživatelský účet.
 1. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu a při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Takto uvedené údaje jsou použity i pro případné doručování, pokud není Spolku úpravou v uživatelském účtu sdělena odlišná adresa (údaje).
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Spolek může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy a Podmínek.
 6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Spolek v omezené míře pracuje s osobními údaji Klienta. Při práci s takovými daty plně respektuje jejich důvěrný charakter a chrání je před ztrátou a zneužitím v souladu s Nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
 2. Všechny potřebné informace o práci s Vašimi osobními údaji najdete z důvodu přehlednosti v samostatném dokumentu s názve Ochrana osobních údajů, který je přístupný z webové stránky Spolku. Přístup k němu můžete získat i kliknutím na následující odkaz: http://lotosmind.cz/wp-content/uploads/2019/04/GDPR-pdf.pdf

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Všechny Vaše připomínky s Vámi rádi vyřešíme, stačí nám dát vědět o důvodu Vaší nespokojenosti na e-mailovou adresu Spolku info@lotosmind.cz. Všechny případná nedorozumění se snažíme řešit vzájemnou dohodou k Vaší plné spokojenosti.
 2. V případě, že by mezi námi a spotřebitelem nedošlo ke vzájemné dohodě a vznikl by tak spotřebitelský sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

AUTORSKÉ PRÁVO

 1. V rámci zboží, výrobků a služeb je možno zakoupit online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD apod., je také možné se účastnit vzdělávací akce. Vše podléhá zákonné ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování / šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Není zakázáno využít takto nabyté poznatky pro osobní nepodnikatelské účely.
 2. Výrobky a služby, které jsou nabízeny Spolkem slouží pro výhradně pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobnostního rozvoje.
 3. Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody.
 4. Prodávající ani lektoři nejsou odpovědni za následky, které by mohly vzniknout při aplikaci poskytnutých rad. Případný úspěch či neúspěch Klienta je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do obecného vzdělávání.
 5. Vybrané vzdělávací akce a on-line produkty podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své. Vyučovat a jinak komerčně využívat nabyté znalosti se umožňuje s předpokladem uvedení zdroje nabytí takovýchto dovedností po uzavření písemné dohody se Spolkem a po případném sjednání provizní odměny.
 6. Pokud Klient absolvuje akci Spolku za účelem její následné prezentace, nebo sbírá materiály pro svou publikační činnost, je nutné, aby o svém záměru informoval Spolek před začátkem akce a k použití výstupů získal písemné svolení Spolku.
 7. Klient nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím webového rozhraní, on-line semináře nebo webináře žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu Spolku.

SLEVY Z KUPNÍ CENY

 1. O způsobu, době a výši slev rozhoduje Spolek.
 2. Slevy ze vzdělávacích akce mohou být poskytnuty absolventům a současným studentům vzdělávacích akcí, partnerům, osobám se sníženými příjmy, seniorům a studentům a dále dle volného uvážení Spolku.
 3. Slevy můžou být poskytovány široké veřejnosti prostřednictvím tzv. „Slevových kódů“. V případě, že kupující takovýto kód obdržel a chce slevu uplatnit, je povinen ho uvést do objednávky do příslušného pole na webovém rozhraní ve správném tvaru. Na pozdější dodání Slevového kódu, či uvedení kódu ve špatném tvaru, nebude brán zřetel a Klient bude povinen uhradit plnou cenu.
 4. Na slevy není právní nárok.
 5. Slevy se nesčítají.

 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Oprávnění k podnikání

Spolek je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoník

Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností uvedených v předchozím odstavci § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se tak v daném případě nepoužije čímž toto právo Klientovi nevznikne.

Kontaktní údaje Spolku

Pro obecné informace na email adrese: info@lotosmind.cz

Pro vyřizování reklamace na email adrese: info@lotosmind.cz

Tel. číslo: 724 130 416

Změny obchodních podmínek:

 1. Spolek je oprávněn kdykoli změnit Podmínky a není povinen o tom informovat. Aktuálně účinné podmínky jsou vždy k dispozici na webové stránce Spolku.
 2. V případě změny Podmínek, jsou pro danou Kupní smlouvu účinné ty Podmínky, které byly účinné k datu jejího uzavření.

Salvátorská klauzule

 1. Ukáže-li se některé z ustanovení Kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Rozhodný právní řád a použitý jazyk

 1. Podmínky a kupní smlouva a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí výhradně českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a Podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 18.11.2020

FACEBOOK